HirdetesiBazis.hu - A hirdetési oldal, ami alap!

Adatvédelmi szabályzat
Érvényes: 2011. február 7-től, utolsó módosítás: 2018. május 22-én. (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban)

A A HirdetesiBazis.hu domain név alatt elérhető hirdetésfeladás lehetőségét és egyéb hirdetési szolgáltatásokat (továbbiakban együtt: Hirdetési szolgáltatások) a A HirdetesiBazis.hu üzemeltetői (továbbiakban: Szolgáltató) az azokat igénybevevő felek (továbbiakban együtt: Hirdető) részére csak az OLDALSZABÁLYZAT és jelen, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban megalkotott ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Hirdető által a hirdetésfeladással egyidejűleg történő megismerése és megértése után, azokkal egyetértésben, illetve azok határozott és egyértelmű elfogadásával – önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását megadó, elektronikus úton tett hozzájárulási nyilatkozatával – nyújthatja, a Hirdető (jelen esetben az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében: Érintett) a Hirdetési szolgáltatásokat igénybe veheti.

  A A HirdetesiBazis.hu üzemeltetői mint Adatkezelő maga is elkötelezett híve és maximális támogatója az adatok legszigorúbb védelmének, így – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) megfogalmazott elvekkel összhangban – a következő alapelveket fogalmazta meg és azoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot, nyilvántartási rendszerben végzett műveletek összességét, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, törlés és megsemmisítés (továbbiakban együtt: adatkezelés) valósít meg az alábbiak szerint.

 • ALAPELVEK
   § Jogszerűség, tisztesség és átláthatóság – Az Adatkezelő az Érintett önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását megadó, elektronikus úton tett hozzájárulási nyilatkozatával a vonatkozó hatályos jogszabályok betartása mellett transzparens módon végzi az általa megadott személyes és egyéb adatainak kezelését. A Hirdetési szolgáltatások igénybevétele során a Hirdető elfogadja az OLDALSZABÁLYZATot és jelen ADATVÉDELMI SZABÁLYZATot, amelyekből egyértelmű és világos tájékoztatást kap az adatkezelés tényéről és céljairól; § Célhoz kötöttség – Meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a Hirdetési szolgáltatások mint ingyenesen és előzetes regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások nyújtása és felhasználásának lehetősége mint azokkal összeegyeztethető céllal valósul meg az adatkezelés; § Adattakarékosság – Megfelelő és releváns céllal, csak a legszükségesebb mértékűre korlátozódik a megadandó adatok köre, ez kötelező jelleggel mindössze az e-mail megadását jelenti. A Hirdető önként, saját elhatározásából, opcionális jelleggel nevet, címet, telefonszámot, illetve a Hirdetés szövegében és a feltöltött képen szereplő adatokat is megadhat, ilyen esetekben az adatkezelés ezen adatok körére is kiterjed; § Korlátozott tárolhatóság – Az adatkezelés, az adatok tárolása a lehető legrövidebb, kizárólag a Hirdetési szolgáltatások Hirdető által történő igénybevételének befejezéséig terjedő szükséges időtartamra korlátozódik, azaz az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig tart. A Hirdetési szolgáltatások Hirdető által történő igénybevételének befejezését a Hírlevél szolgáltatásokról való leiratkozás biztosítja (ld. Oldalszabályzat). § Integritás és bizalmas jelleg – Az adatkezelés biztonságát, a jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet megfelelő technikai és szervezési feltételek biztosítják. Semminemű adatot Harmadik fél részére – jogszabályokban foglalt kitételek kivételével – nem adunk ki.
   • KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
   • Az Érintett mint Hirdető jogai
    • Az Érintett díjmentesen kérelmezheti a Szolgáltató mint Adatkezelő által biztosított elektronikus úton benyújtható kérelmében az adatok tekintetében a • hozzáférést, • helyesbítést, • törlést, • tiltakozáshoz való jogát.
     • A Szolgáltató mint Adatkezelő jogai
      • Az Érintett az OLDALSZABÁLYZAT és jelen ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT fentiekben leírt módon történő elfogadásával beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató (jelen esetben az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében: Adatkezelő) a Hirdető által a hirdetésfeladáskor és a Hirdetés szövegében megadott személyes és egyéb adatait kezelheti, illetve azokat – beleértve a Hirdetés feladásakor a Hirdetés megjelenő szövegében a Hirdető által megadott adatokat – a Hirdetés szövegével együtt a A HirdetesiBazis.hu oldalon megjelenítheti.
      • A Hirdető egyúttal abba is beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Hirdető által a hirdetésfeladáskor megadott e-mail címre a honlappal kapcsolatosan, illetve más jellegű promóciós e-mail-t (továbbiakban együtt: Hírlevél szolgáltatások) küldhet.
      • A lejárt Hirdetés automatikusan kikerül a megjelenő hirdetések közül. A a HirdetesiBazis.hu rendszere azonban a Hirdetőnek biztosít további 3 hónapot arra, hogy meghosszabbítsa a Hirdetés érvényességi idejét. Ebben az esetben a Hirdető által hirdetésfeladáskor és a Hirdetés szövegében megadott személyes és egyéb adatok csak 3 hónap elteltével kerülnek véglegesen törlésre a nyilvántartási rendszerből. Ez alól – amennyiben a Hirdető másképp nem rendelkezik – csak a Hirdető e-mail címe kivétel, azt további kapcsolattartás céljából megőrizzük.
      • Más esetben, a Hirdető által hirdetésfeladáskor és a Hirdetés szövegében megadott személyes és egyéb adatok törlését a Hirdetési szolgáltatások Hirdető által történő igénybevételének befejezését követően a Hirdető elektronikus úton kérelmezheti. A nyilvántartási rendszerből való törlésre 15 munkanapon kerül sor.
      • A Hírlevél szolgáltatásokról a leiratkozási lehetőséget biztosítjuk. Amennyiben a Hirdető nem szeretne a Hirdetés lejárata után hírlevelet kapni, akkor e szolgáltatásunkról Leiratkozás a Hírlevél szolgáltatásokról oldalunkon iratkozhat le.


Legkeresettebbek

Keresések

Grafika forrása: free website templates