HirdetesiBazis.hu ...és elképzelése célt ér!

Oldalszabályzat
Érvényes: 2011. február 7-től, utolsó módosítás: 2018. május 22-én.

A HirdetesiBazis.hu domain név alatt elérhető hirdetésfeladás lehetőségét és egyéb hirdetési szolgáltatásokat (továbbiakban együtt: Hirdetési szolgáltatások) a Hirdetesibazis.hu üzemeltetői (továbbiakban: Szolgáltató) és az azokat igénybevevő felek (továbbiakban együtt: Hirdető) magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik az alábbi alapelveket és maradéktalan betartásukkal biztosítják teljes körű érvényre juttatásukat.

  ALAPELVEK

§

A szólás, a véleménynyilvánítás, az emberi jogok, valamint a sajtó szabadságának tiszteletben tartása.

§

A honlapon megjelenő bármilyen hirdetés, reklám vagy egyéb tartalom (továbbiakban együtt: Hirdetés) kifejezetten nem jelenhet meg, ha nem felel meg a mindenkori jogszabályi előírásoknak, az etikai követelményeknek, az erkölcsnek és a jó ízlésnek, így különösen:

● Kétes vagy a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatok, információkat tartalmaz a Hirdetés tárgyáról;

● Szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

● Erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve személyes vagy közbiztonságot, környezetet és természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket hordoz;

● Gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti, vallási, nemzeti vagy nemzetiségi hovatartozását gyalázó, illetve sértő kifejezést tartalmaz;

● Gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja (veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetet mutat be, továbbá tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz, hogy a felnőttkorúakat vásárlásra ösztönözzék);

● Pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételére irányul;

● Fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök a Hirdetés tárgya;

● Jogszabályba ütközik vagy annak gyanúja felmerül;

● A HirdetesiBazis.hu megítélése szerint sértheti a HirdetesiBazis.hu Hirdetőnek vagy magának a Szolgáltató jogait és érdekeit.

§

Hirdetési szolgáltatások igénybevétele csak a jelen OLDALSZABÁLYZAT és a honlapon közzétett, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban megalkotott ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT megismerése és megértése után, azokkal egyetértésben, illetve azok határozott és egyértelmű elfogadásával – önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását megadó, elektronikus úton tett hozzájárulási nyilatkozattal – történhet.

  KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Hirdetésben nem szerepelhet továbbá belső előírásaink, normáink szerint:

● Mindennemű dohányáru és gyógyszer;

● HTML, JavaScript vagy egyéb, a HirdetesiBazis.hu oldalának megzavarására szolgáló kód;

● Olyan áru, termék, szolgáltatás, amelyek előállítása vagy forgalmazása vélhetően jogszabályba ütközik;

● Védett állat, növény és azokból előállított termék, azok kereskedelmét elősegítő tartalom, amelynél a jogszabályok megsértése valamennyi érintett fél esetében fennállhatnak;

● Adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígérete, illetőleg erre vonatkozóan félrevezető, megtévesztő megállapítás;

● Burkolt és tudatosan nem észlelhető, befolyásoló tartalom, reklám;

● Bármilyen szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódó tartalom;

● Félrevezető tartalom, azaz ha félrevezető, megtévesztő információt tartalmaz a Hirdetés tárgyáról, áráról, a vásárlás feltételeiről, továbbá a Hirdető megítéléséhez, illetőleg a jogaira, vagyonára, minősítésére vonatkozóan;

● Politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő tartalom;

● Megértést nehezítő vagy érthetetlen, illetve hiányos tartalom;

● Nem az adott kategória jellegének megfelelő tartalom;

● Spam jellegű, kéretlen hirdetés, tartalom;

● Minden egyéb olyan tartalom, amely hatályos jogszabállyal ellentétes információt hordoz.

  Hirdető jogai és kötelezettségei

A HirdetesiBazis.hu által közvetített Hirdetési szolgáltatásokat és egyéb szolgáltatott tartalmakat a Hirdető kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között és a saját felelősségére veheti igénybe és használhatja.

Tilos a Hirdetésben megjelentetett tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisba történő szervezése, letölthetővé tétele, illetve minden egyéb módon való felhasználása, tárolása, ami az oldal eredeti, célirányos és normál használatán túlmutat.

A Hirdető tudomásul veszi, hogy a HirdetesiBazis.hu oldalon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Hirdető felelősséggel tartozik, valamint illegális tartalmú Hirdetés feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

A Hirdető viseli a Hirdetési szolgáltatások használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más hirdetők által a Hirdetési szolgáltatások által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Hirdető számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Hirdetőnél keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A Hirdető – kifejezetten Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban és annak megismerését követően – határozottan és egyértelműen elfogadja, hogy a HirdetesiBazis.hu rendszere automatikus rendszerüzeneteket küld a Hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának tényéről, a Hirdetés kezelésének lehetőségeiről a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére. Ezek a levelek kifejezetten nem minősülnek reklámtípusú tartalomnak, a Hirdető által feladott Hirdetés állapotáról nyújtanak aktuális tájékoztatást.

  Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató tiszteletben tartja és betartja a működési területe államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Hirdető előzetes értesítése nélkül jogosult érvényesíteni mindazon következményeket, amelyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Hirdető vélhető, feltételezett jogsértése esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye. A Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A Szolgáltató fenntartja azon mindenkori jogát, hogy a fenti előírásokat megsértő Hirdetést a Hirdető előzetes értesítése nélkül töröljön.

A HirdetesiBazis.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a HirdetesiBazis.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek.

A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Hirdetési szolgáltatásokat folyamatosan és a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa és közvetítse.

Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A HirdetesiBazis.hu a következő gyakoribb általános böngészők frissebb verzióit támogatja: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetési szolgáltatásokat bármilyen okból, a Hirdető előzetes értesítése nélkül átmenetileg vagy véglegesen, illetve részlegesen vagy teljes körűen megváltoztassa, szüneteltesse, megszüntesse.

A Szolgáltató, amennyiben a Hirdető által igénybe vett Hirdetési szolgáltatások során elkövetett jogsértések miatt bírságot, büntetést kap vagy bármilyen más jogcímen elmarasztalják, úgy a jogsértést elkövető Hirdetővel szemben a megfizetett összegek és okozott károk tekintetében teljes kártérítési igénnyel lép fel.

  Felelősség kizárása

A HirdetesiBazis.hu oldalán elhelyezett mindennemű Hirdetés tartalmáért kizárólag a Hirdetés feladóját, a Hirdetőt terheli a felelősség. A HirdetesiBazis.hu üzemeltetői határozottan visszautasítják és kizárják mindennemű felelősségüket mindazon – beleértve a Látogatónak, Eladónak, Vevőnek (továbbiakban együtt: Harmadik fél) okozott – sérelmekért, károkért és hátrányokért, amelyek a HirdetesiBazis.hu weboldalán a Hirdető által elhelyezett bárminemű tartalomból és a Szolgáltatón kívül álló okokból származnak.

A Hirdetési szolgáltatások bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül történő átmeneti vagy végleges, illetve részleges vagy teljes körű megváltoztatása, szüneteltetése, megszüntetése esetén mind a Hirdető, mind a látogatók irányában.

A működés bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül történő átmeneti vagy végleges, illetve részleges vagy teljes körű megváltoztatásából, szüneteltetéséből, megszüntetéséből eredő esetleges károk esetén.

A weboldalakon elhelyezett információk helytállóságával, valóságtartalmával vagy a jogszabályoknak való megfelelőségével kapcsolatban, valamint a jogszabályba ütköző tartalommal Harmadik félnek okozott sérelem, hátrány, illetve kár esetén.

Az illegális tartalom eltávolítása vagy megjelenítésének megtagadása következtében keletkezett kár esetén.

Hirdető számára a Hirdetési szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kár esetén.

A rendszer használatából adódó bármilyen károk esetén.

Bármely másik fél zavaró megnyilvánulása vagy viselkedése, bármilyen jogsértés esetén.

Minden egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibák, károk esetén.

  VEGYES RENDELKEZÉSEK

  Ellenőrzés, moderálás, módosítás és törlés joga

A HirdetesiBazis.hu üzemeltetői fenntartják a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett oldal aloldalai és közzétételei, tartalmai, mind a Szolgáltató által nyújtott Hirdetési szolgáltatások, mind pedig a Hirdető által feladott és megjelent Hirdetés tekintetében.

A Szolgáltató valamennyi Hirdetést – feladáskor és módosításkor – automatikusan ellenőriz és moderálás alá vesz. Ennek megfelelően fenntartja a Hirdetés és bármely más tartalom előzetes figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésének, eltávolításának vagy megjelenítésének megtagadása jogát, de ez az ellenőrzési és moderálási folyamat nem mentesíti a Hirdetőt a Hirdetés tartalmáért való felelősség alól, így különösen a következő esetekben:

● Mindenkori jogszabályi előírásokba, etikai követelményekbe, erkölcsbe és jó ízlésbe ütközik;

● Belső előírásainkkal, normáinkkal összeegyeztethetetlen;

● Félrevezető, megtévesztő információt tartalmaz;

● Jogsértést, sérelmet, kárt, hátrányt okoz és valósít meg;

● Duplikált vagy sokszorosított, azaz egy azonos tartalmú és legalább 95 %-ban azonosságot mutató Hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon e-mail címmel kerül többszöri feladásra;

● Nem a megfelelő kategóriába helyezik el.

  Egyéb rendelkezések

Egy telefonszám vagy e-mail cím csak egy Hirdető adatai között szerepelhet.

A HirdetesiBazis.hu fenntartja a jogát az oldalon elhelyezett tartalmak előzetes figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésére abban az esetben is, ha az technikai problémát okoz a szerveren vagy nem megfelelő formátumú. Ezt szükségszerűen megkívánja a magas működési színvonal fenntartása.

A HirdetesiBazis.hu fenntartja a jogot, hogy azt a Hirdetőt, aki a jelen OLDALSZABÁLYZAT alapelveit és rendelkezéseit súlyosan megsérti vagy azok ellen rendszeresen vét, kitiltsa a HirdetesiBazis.hu oldalról és kizárja a Hirdetési szolgáltatások további felhasználásából.

A HirdetesiBazis.hu oldalon elérhető Hirdetési szolgáltatások ingyenesen és előzetes regisztráció nélkül vehetők igénybe.

Amennyiben bármely Hirdetés vagy Hirdető sérti a Harmadik fél jogait, úgy kérheti annak eltávolítását, törlését a rendszerből.

A Hirdető azzal, hogy a hirdetésfeladással egyidejűleg – önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását megadó, elektronikus úton tett hozzájárulási nyilatkozatával – elfogadja jelen OLDALSZABÁLYZATot és Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban megalkotott ADATVÉDELMI SZABÁLYZATot, egyúttal abba is beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Hirdető által a hirdetésfeladáskor megadott e-mail címre a honlappal kapcsolatos tudnivalókról, érdekességekről, csak és kizárólag az azon megtalálható tartalmakról tájékoztatást (továbbiakban együtt: Hírlevél szolgáltatások) küldhet. A Hírlevél szolgáltatásokról a leiratkozási lehetőséget biztosítjuk.

A Hirdető jelen OLDALSZABÁLYZAT és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT fentiekben leírt módon történő elfogadásával beleegyezik a hirdetésfeladáskor és a Hirdetés szövegében megadott személyes és egyéb adatainak kezeléséhez, valamint azoknak – beleértve a Hirdetés feladásakor a Hirdetés megjelenő szövegében a Hirdető által megadott adatokat – a Hirdetés szövegével történő együttes megjelenítéséhez. A további részleteket, az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat és az adatvédelem részletes szabályait ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT tartalmazza.


VARRODAI MUNKÁK

VARRODAI BÉRMUNKÁK


Legkeresettebbek

Keresések

Grafika forrása: free website templates