HirdetesiBazis.hu - A hirdetési oldal, ami alap!

Oldal szabályzat
Érvényes: 2011. február 7.-től

A HirdetesiBazis.hu domain név alatt elérhető szolgáltatások összessége, tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás, az emberi jogok valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a honlapon megjelenő hirdetési és egyéb tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlésnek.

Aki a HirdetesiBazis.hu oldalaira hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Hirdető), egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.

A HirdetesiBazis.hu nyújtja a Hirdetők felé a hirdetési szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltató).

 • Általános rendelkezések:
  • A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:
   • Nem az adott kategória jellegének megfelelő.
   • Kétes vagy érthetetlen tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről illetve szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz.
   • Szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért.
   • Erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz.
   • Gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti, vallási, nemzeti vagy nemzetiségi hovatartozását gyalázó illetve sértő kifejezés.
   • Jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül.
   • Amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék.
   • Pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételére irányul.
   • A HirdetesiBazis.hu megítélése szerint sértheti az üzleti partnerei vagy magának a HirdetesiBazis.hu hirdetőinek jogait.
   • Spam apróhirdetésnek minősül.
  • Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:
   • Gyógyszerreklámnak minősülő tartalom.
   • HTML, JavaScript vagy egyéb a HirdetesiBazis.hu oldalának megzavarására szolgáló kód.
   • Olyan árucikkek reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő.
   • Fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása.
   • Burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül.
   • Bármilyen szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik.
   • Megtévesztő reklámnak minősül főként, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Hirdető megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik.
   • Politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő tartalom.
   • Minden nemű dohányáru reklám.
   • Védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés. Ugyanis a Természetvédelmi Törvény (1996. évi LIII. törvény), illetve az EU szabályai szerint védett állatok jogellenes eladása, eladásra történő felkínálása, megvétele, vételi ajánlat tétele a legtöbb esetben bűncselekménynek minősül és a Btk. szabályai szerint akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A szabályok tehát mind az eladóra, mind a vevőre vonatkoznak.
   • Minden egyéb szöveg, amelyet hatályos jogszabály (1997. évi LVIII. törvény) tilt.

   • Megjegyzés: Az állás az viszonylag kötött munkaidőt, egy munkaviszonyt és a munkában töltött időért kapott fizetést jelent. Bármiféle csak jutalékért vagy bevételi részesedésért végzett tevékenységet nem tekintünk állásnak!

  • Jogok és kötelezettségek a Hirdetők jogai és kötelezettségei:
   • Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisba történő szervezése, letölthetővé tétele illetve minden egyéb módon való felhasználása, ami az oldal normál használatán túl mutat.
   • A HirdetesiBazis.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
   • Hirdető tudomásul veszi, hogy a HirdetesiBazis.hu oldalon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Hirdető felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
   • Hirdető viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más hirdetők által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Hirdető számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Hirdetőnél keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
   • A Hirdető elfogadja, hogy a HirdetesiBazis.hu rendszere automatikus üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának tényéről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Hirdető által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.
  • A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
   • A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Hirdető előzetes értesítése nélkül jogosult érvényesíteni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.
   • A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
   • A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
   • A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Hirdető előzetes értesítése nélkül töröljön.
   • A HirdetesiBazis.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a HirdetesiBazis.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek.
   • A Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
   • Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A HirdetesiBazis.hu a következő böngészők legfrissebb verzióit támogatja: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera
   • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Hirdetővel szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.
   • A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Hirdető által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.
   • A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

 • Felelősség kizárása
  • A HirdetesiBazis.hu visszautasítja a felelősséget:
   • A szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó (akár előzetes értesítés nélküli) bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Hirdetők irányában.
   • A működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért.
   • A weboldalakon elhelyezett információk helyességével, valóságtartalmával vagy a jogszabályoknak való megfelelőségével kapcsolatban illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért.
   • Az illegális tartalom eltávolítása vagy megjelenítésének megtagadása következtében keletkezett kárért.
   • Egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért.
   • Hirdető számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.
   • A rendszer használatából adódó károkért.
   • Bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A HirdetesiBazis.hu szolgáltatásait a Hirdető a saját felelősségére használja, mivel a HirdetesiBazis.hu összes szolgáltatása ingyenes.
  • A HirdetesiBazis.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját terheli a felelősség. A HirdetesiBazis.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a HirdetesiBazis.hu weboldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik az összes a HirdetesiBazis.hu weboldalain elhelyezett minden nemű anyagokra.

 • Egyéb rendelkezések
  • A HirdetesiBazis.hu üzemeltetői fenntartják a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett oldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.
  • Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok a HirdetesiBazis.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát a következő esetekben:
   • A jó erkölcsbe ütköző hirdetés
   • Megtévesztő információt tartalmazó hirdetés
   • Jogsértést megvalósító hirdetés
   • Duplikált hirdetés, egy hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon e-mail cím segítségével történő többszöri feladása. A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azok törlésre kerülnek vagy meg sem jelennek.
  • Egy adott telefonszám vagy e-mail cím csak egy hirdető adatai között szerepelhet.
  • A HirdetesiBazis.hu fenntartja a jogát a weboldalain elhelyezett tartalmak törlésére, abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren vagy nem megfelelő formátumú. Mert ezzel is a magas működési színvonalat kívánja fentartani.
  • A HirdetesiBazis.hu fent tartja a jogot, hogy azokat, akik a fenti szabályzat ellen rendszeresen vétenek kizárja erről a weboldalról és további az érdekeltségét képező további más oldalakról is.
  • A HirdetesiBazis.hu minden szolgáltatása teljesen ingyenes és regisztráció szükségessége nélkül igénybe vehető.
  • Amennyiben valamelyik hirdetés sérti az Ön jogait, úgy kérheti eltávolítását a rendszerből.
  • A Hirdető azzal, hogy elfogadja ezt a szabályzatot egyben abba is beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Hirdető által megadott e-mail címre a honlappal kapcsolatos illetve más jellegű promóciós e-mail-t (hírlevelet) küldhetnek. A hírlevél szolgáltatásról leiratkozási lehetőséget biztosítunk. Amíg le nem iratkozik, addig e-mail címére átlagosan heti egy hírlevelet, illetve promóciós anyagokat küldhetünk.
  • Továbbá a Hirdető a szabályzat elfogadásával beleegyezik az apróhirdetés tartalmában szereplő személyes illetve céges adatainak tárolásához és azoknak a hirdetés szövegével együtes megjelenítéséhez. A részletes adatkezelési nyilatkozatunkhoz kattintson ide.

Narconon - drog- és alkoholfüggőség rehabilitáció!

Legkeresettebbek

Keresések

Grafika forrása: free website templates