HirdetesiBazis.hu - A hirdetési oldal, ami alap!

Oldalszabályzat
Érvényes: 2011. február 7-től, utolsó módosítás: 2018. május 22-én.

A HirdetesiBazis.hu domain név alatt elérhető hirdetésfeladás lehetőségét és egyéb hirdetési szolgáltatásokat (továbbiakban együtt: Hirdetési szolgáltatások) a Hirdetesibazis.hu üzemeltetői (továbbiakban: Szolgáltató) és az azokat igénybevevő felek (továbbiakban együtt: Hirdető) magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik az alábbi alapelveket és maradéktalan betartásukkal biztosítják teljes körű érvényre juttatásukat.


 • ALAPELVEK

  • § A szólás, a véleménynyilvánítás, az emberi jogok, valamint a sajtó szabadságának tiszteletben tartása.

   § A honlapon megjelenő bármilyen hirdetés, reklám vagy egyéb tartalom (továbbiakban együtt: Hirdetés) kifejezetten csak akkor jelenhet meg, ha megfelel a mindenkori jogszabályi előírásoknak, az etikai követelményeknek, az erkölcsnek, a jó ízlésnek és a belső előírásainknak, normáinknak, így különösen:

  • Kétes vagy a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz a Hirdetés tárgyáról;
   • Szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
   • Erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve személyes vagy közbiztonságot, környezetet és természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket hordoz;
   • Gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti, vallási, nemzeti vagy nemzetiségi hovatartozását gyalázó, illetve sértő kifejezést tartalmaz;
   • Gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja (veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetet mutat be, továbbá tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz, hogy a felnőttkorúakat vásárlásra ösztönözzék);
   • Pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételére irányul;
   • Fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök a Hirdetés tárgya;
   • Jogszabályba ütközik vagy annak gyanúja felmerül;
   • A HirdetesiBazis.hu megítélése szerint sértheti a HirdetesiBazis.hu Hirdetőnek vagy magának a Szolgáltató jogait és érdekeit.

   § Hirdetési szolgáltatások igénybevétele csak a jelen OLDALSZABÁLYZAT és a honlapon közzétett, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban megalkotott ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT megismerése és megértése után, azokkal egyetértésben, illetve azok határozott és egyértelmű elfogadásával – önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását megadó, elektronikus úton tett hozzájárulási nyilatkozattal – történhet.

    cHIRDETÉSBEN NEM SZEREPELTETHETŐ, TILTOTT TARTALMAK
    • Mindennemű dohányárut és gyógyszert tartalmazó Hirdetés.
    • HTML, JavaScript vagy egyéb, a a HirdetesiBazis.hu oldalának megzavarására szolgáló kód.
    • A Hirdetés tárgyát képező olyan áruk, termékek, szolgáltatások, amelyek előállítása vagy forgalmazása vélhetően jogszabályba ütközik.
    • Védett állatok, növények és azokból előállított termékek kereskedelmét elősegítő Hirdetés, amelynél a jogszabályok megsértése valamennyi érintett fél esetében fennállhatnak.
    • Adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, illetőleg erre vonatkozóan félrevezető, megtévesztő megállapítást tesz.
    • Burkolt és tudatosan nem észlelhető, befolyásoló Hirdetés.
    • Bármilyen szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódó tartalom.
    • Megtévesztő hirdetés, azaz ha megtévesztő információt tartalmaz a Hirdetés tárgyának általános jellemzőire, árára, a vásárlás feltételeire, a Hirdető megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozóan.
    • Politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő tartalom.
    • Érthetetlen tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a Hirdetés tárgyáról.
    • Nem az adott kategória jellegének megfelelő.
    • Spam jellegű, kéretlen hirdetésnek, tartalomnak minősül.
    • Minden egyéb szöveg, amelyet hatályos jogszabály tilt vagy azzal ellentétes információt hordoz.

   • Hirdető jogai és kötelezettségei
    • A A HirdetesiBazis.hu által közvetített Hirdetési szolgáltatásokat és egyéb szolgáltatott tartalmakat a Hirdető kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között és a saját felelősségére veheti igénybe és használhatja.
    • Tilos a Hirdetésben megjelentetett tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisba történő szervezése, letölthetővé tétele, illetve minden egyéb módon való felhasználása, tárolása, ami az oldal eredeti, célirányos és normál használatán túlmutat.
    • A Hirdető tudomásul veszi, hogy a HirdetesiBazis.hu oldalon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Hirdető felelősséggel tartozik, valamint illegális tartalmú Hirdetés feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
    • A Hirdető viseli a Hirdetési szolgáltatások használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más hirdetők által a Hirdetési szolgáltatások által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Hirdető számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Hirdetőnél keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
    • A Hirdető – kifejezetten Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban és annak megismerését követően – határozottan és egyértelműen elfogadja, hogy a HirdetesiBazis.hu rendszere automatikus rendszerüzeneteket küld a Hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának tényéről, a Hirdetés kezelésének lehetőségeiről a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére. Ezek a levelek kifejezetten nem minősülnek reklámtípusú tartalomnak, a Hirdető által feladott Hirdetés állapotáról nyújtanak aktuális tájékoztatást.
   • Szolgáltató jogai és kötelezettségei
    • A Szolgáltató tiszteletben tartja a működési területe államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Hirdető előzetes értesítése nélkül jogosult érvényesíteni mindazon következményeket, amelyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.
    • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Hirdető vélhető, feltételezett jogsértése esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye. A Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal.
    • A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
    • A Szolgáltató fenntartja azon mindenkori jogát, hogy a fenti előírásokat megsértő Hirdetést a Hirdető előzetes értesítése nélkül töröljön.
    • A HirdetesiBazis.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a HirdetesiBazis.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek.
    • A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Hirdetési szolgáltatásokat folyamatosan és a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa és közvetítse.
    • Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A A HirdetesiBazis.hu a következő gyakoribb általános böngészők frissebb verzióit támogatja: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera.
    • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetési szolgáltatásokat bármilyen okból, a Hirdető előzetes értesítése nélkül átmenetileg vagy véglegesen, illetve részlegesen vagy teljes körűen megváltoztassa, szüneteltesse, megszüntesse.
    • A Szolgáltató, amennyiben a Hirdető által igénybe vett Hirdetési szolgáltatások során elkövetett jogsértések miatt bírságot, büntetést kap vagy bármilyen más jogcímen elmarasztalják, úgy a jogsértést elkövető Hirdetővel szemben a megfizetett összegek és okozott károk tekintetében teljes kártérítési igénnyel lép fel.
   • Felelősség kizárása
    • A A HirdetesiBazis.hu oldalán elhelyezett mindennemű Hirdetés tartalmáért kizárólag a Hirdetés feladóját, a Hirdetőt terheli a felelősség. A A HirdetesiBazis.hu üzemeltetői határozottan visszautasítják és kizárják mindennemű felelősségüket mindazon – beleértve a Látogatónak, Eladónak, Vevőnek (továbbiakban együtt: Harmadik fél) okozott – sérelmekért, károkért és hátrányokért, amelyek a a HirdetesiBazis.hu weboldalán a Hirdető által elhelyezett bárminemű tartalomból és a Szolgáltatón kívül álló okokból származnak.
    • A Hirdetési szolgáltatások bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül történő átmeneti vagy végleges, illetve részleges vagy teljes körű megváltoztatása, szüneteltetése, megszüntetése esetén mind a Hirdető, mind a látogatók irányában.
    • A működés bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül történő átmeneti vagy végleges, illetve részleges vagy teljes körű megváltoztatásából, szüneteltetéséből, megszüntetéséből eredő esetleges károk esetén.
    • A weboldalakon elhelyezett információk helytállóságával, valóságtartalmával vagy a jogszabályoknak való megfelelőségével kapcsolatban, valamint a jogszabályba ütköző tartalommal Harmadik félnek okozott sérelem, hátrány, illetve kár esetén.
    • Az illegális tartalom eltávolítása vagy megjelenítésének megtagadása következtében keletkezett kár esetén.
    • Hirdető számára a Hirdetési szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kár esetén.
    • A rendszer használatából adódó bármilyen károk esetén.
    • Bármely másik fél zavaró megnyilvánulása vagy viselkedése, bármilyen jogsértés esetén.
    • Minden egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibák, károk esetén.
     • VEGYES RENDELKEZÉSEK
      • Ellenőrzés, moderálás, módosítás és törlés joga
       • A A HirdetesiBazis.hu üzemeltetői fenntartják a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett oldal aloldalai és közzétételei, tartalmai, mind a Szolgáltató által nyújtott Hirdetési szolgáltatások, mind pedig a Hirdető által feladott és megjelent Hirdetés tekintetében.
       • A Szolgáltató valamennyi Hirdetést – feladáskor és módosításkor – automatikusan ellenőriz és moderálás alá vesz. Ennek megfelelően fenntartja a Hirdetés és bármely más tartalom előzetes figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésének, eltávolításának vagy megjelenítésének megtagadása jogát, de ez az ellenőrzési és moderálási folyamat nem mentesíti a Hirdetőt a Hirdetés tartalmáért való felelősség alól, így különösen a következő esetekben:
         • Mindenkori jogszabályi előírásokba, etikai követelményekbe, erkölcsbe és jó ízlésbe ütközik; • Nem szerepeltethető, tiltott tartalmat hordoz; • Megtévesztő hirdetés, azaz megtévesztő információt tartalmaz; • Jogsértést, sérelmet, kárt, hátrányt okoz és valósít meg; • Duplikált vagy sokszorosított hirdetés, azaz egy azonos tartalmú és legalább 95 %-ban azonosságot mutató Hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon e-mail címmel kerül többszöri feladásra. • Nem a megfelelő kategóriába helyezik el.
         • Egyéb rendelkezések
          • Egy telefonszám vagy e-mail cím csak egy Hirdető adatai között szerepelhet.
          • A A HirdetesiBazis.hu fenntartja a jogát az oldalon elhelyezett tartalmak előzetes figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésére abban az esetben is, ha az technikai problémát okoz a szerveren vagy nem megfelelő formátumú. Ezt szükségszerűen megkívánja a magas működési színvonal fenntartása.
          • A A HirdetesiBazis.hu fenntartja a jogot, hogy azt a Hirdetőt, aki a jelen OLDALSZABÁLYZAT alapelveit és rendelkezéseit súlyosan megsérti vagy azok ellen rendszeresen vét, kitiltjuk a A HirdetesiBazis.hu oldalról és kizárjuk a Hirdetési szolgáltatások további felhasználásából.
          • A A HirdetesiBazis.hu oldalon elérhető Hirdetési szolgáltatások ingyenesen és előzetes regisztráció nélkül vehetők igénybe.
          • Amennyiben bármely Hirdetés vagy Hirdető sérti az Ön mint Harmadik fél jogait, úgy kérheti annak eltávolítását, törlését a rendszerből.
          • A Hirdető azzal, hogy a hirdetésfeladással egyidejűleg – önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását megadó, elektronikus úton tett hozzájárulási nyilatkozatával – elfogadja jelen OLDALSZABÁLYZATot és Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban megalkotott ADATVÉDELMI SZABÁLYZATot, egyúttal abba is beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Hirdető által a hirdetésfeladáskor megadott e-mail címre a honlappal kapcsolatosan, illetve más jellegű promóciós e-mailt (továbbiakban együtt: Hírlevél szolgáltatások) küldhet. A Hírlevél szolgáltatásokról a leiratkozási lehetőséget biztosítjuk.
          • A Hirdető jelen OLDALSZABÁLYZAT és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT fentiekben leírt módon történő elfogadásával beleegyezik a hirdetésfeladáskor és a Hirdetés szövegében megadott személyes és egyéb adatainak kezeléséhez, valamint azoknak – beleértve a Hirdetés feladásakor a Hirdetés megjelenő szövegében a Hirdető által megadott adatokat – a Hirdetés szövegével történő együttes megjelenítéséhez. A további részleteket, az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat és az adatvédelem részletes szabályait ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT tartalmazza.


Legkeresettebbek

Keresések

Grafika forrása: free website templates